VÝROBCA TECHNOLOGICKÝCH LINIEK NA SPRACOVANIE KAMENIVA A KOMUNÁLNEHO ODPADU Zhodnocovanie komunálneho odpadu - Zohor Pásové dopravníky

Profil spoločnosti

História a súčasnosť ROZMARÍN, a.s. odštepný závod SKŽ

  • 1948 - 1996 - Slovenský kameňopriemysel, n.p., Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, š.p.
  • 1996 - od roku 1996 Stredoslovenské kameňolomy, a.s.
  • 2004 - reštrukturalizácia majetkového portfólia SK, a.s.
  • 2005 - založenie 100% dcérskej spoločnosti Stredoslovenské kameňolomy Žilina, s.r.o., ktorá svojou činnosťou kontinuálne nadväzuje na tradíciu, kvalitu a skúsenosti Strojno-opravárenského závodu spoločnosti Stredoslovenské kameňolomy, a.s.
  • 2006 - Certifikát kvality systému manažérstva kvality
  • 2009 - Rozšírenie portfólia spoločnosti o kompletné dodávky technologických liniek na zhodnocovanie komunálneho odpadu
  • 2010 - Rozšírenie rozsahu platnosti certifikátu ISO 9001:2008 o činnosti v oblasti zhodnocovania komunálneho odpadu
  • 2011 - k 30.9.2011 zánik spoločnosti Stredoslovenské kameňolomy Žilina, s.r.o. zlúčením s materskou spoločnosťou ROZMARÍN, a.s.
  • 2012 - Implementácia a certifikácia integrovaného manažérskeho systému podľa noriem EN ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:2007